Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 8:30 - 10:00
Wtorek: 16:00 - 17:30
Środa: 8:30 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:30 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Regulamin salki rekreacyjno-wypoczynkowej

 

REGULAMIN

korzystania z salki
w celach rekreacyjno-wypoczynkowych

 

 

Wstęp

 

1. Salka została wyremontowana nakładem pracy i środków finansowych służby liturgicznej tutejszej parafii.

2. Sprzęt rekreacyjno-wypoczynkowy i część wyposażenia salki jest własnością służby liturgicznej tutejszej parafii, zakupione ze środków własnych pochodzących z ofiar kolędowych.

3. Własność wspólna nie jest własnością prywatną, dlatego o jej losach decyduje większość służby liturgicznej w porozumieniu z Księdzem Opiekunem.

4. O salkę i jej wyposażenie należy dbać jak o własność prywatną.

 

 

Korzystanie z salki w celach rekreacyjno-wypoczynkowych

 

5. Klucze do salki są w posiadaniu Księdza Proboszcza, Księdza Opiekuna, Gospodarza oraz osób z grona służby liturgicznej upoważnionych przez Księdza Opiekuna. Wykaz wszystkich osób z grona służby liturgicznej upoważnionych do rozporządzania kluczami do salki jest dołączony do niniejszego regulaminu w formie Aneksu.

6. Osoby upoważnione do rozporządzania kluczami do salki są odpowiedzialne za same klucze i ich użycie.

7. Zabrania się kopiowania kluczy do salki. Osoba, która bezprawnie, samowolnie skopiuje klucze do salki, będzie zmuszona zapłacić równowartość zakupu nowych zamków, ich wymiany i dorobienia koniecznej ilości kopii kluczy dla osób upoważnionych do ich posiadania i zarządzania nimi.

8. Planowane skorzystanie z salki należy ustalić z Księdzem Opiekunem, a w razie jego nieobecności w parafii – z jedną z pozostałych osób rozporządzających kluczami do salki (za wyjątkiem Księdza Proboszcza i Gospodarza). Prośbę o udostępnienie salki należy przedstawić za pomocą sms-u z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

9. Każda osoba przebywająca na terenie domu parafialnego, w tym salki rekreacyjno-wypoczynkowej, której ten regulamin dotyczy, ma obowiązek zapoznania się z i stosowania się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz przepisów przeciwpożarowych. Treść tych przepisów jest wywieszona na wewnętrznej ścianie przy drzwiach wejściowych domu parafialnego.

10. Na terenie domu parafialnego surowo zabrania się używania otwartego ognia, w tym palenia świec, a także wnoszenia przedmiotów i substancji łatwopalnych oraz urządzeń elektrycznych mogących spowodować przeciążenie lub zwarcie instalacji elektrycznej, a w konsekwencji pożar.

11. Każda osoba, która korzysta z salki, ma obowiązek wpisania się do kalendarza pod odpowiednią datą z podaniem własnego imienia i nazwiska oraz godziny wejścia i definitywnego opuszczenia salki w danym dniu.

12. Przed definitywnym opuszczeniem salki należy po sobie posprzątać, w razie konieczności wyrzucić śmieci do kontenera, sprawdzić, czy okna są szczelnie zamknięte, odłączyć od sieci urządzenia elektryczne, zgasić światło.

13. Po opuszczeniu salki należy ją zamknąć na klucz, a w razie niedysponowania kluczami do salki przed jej opuszczeniem należy powiadomić osobę rozporządzającą kluczami do salki o woli opuszczenia salki i domu parafialnego.

14. Nie wolno pozostawiać otwartej salki i domu parafialnego bez czyjejkolwiek opieki.

 

 

Ograniczenia w korzystaniu z salki w celach rekreacyjno-wypoczynkowych

 

15. Zabrania się wykorzystywania salki i jej wyposażenia do celów innych niż rekreacyjno-wypoczynkowe i wyznaczone przez Księdza Opiekuna.

16. W salce mogą przebywać tylko i wyłącznie członkowie służby liturgicznej tutejszej parafii, ich Rodzice i Rodzeństwo. Osoby spoza tego grona mają absolutny zakaz wstępu do salki bez wyraźnej zgody Księdza Opiekuna.

17. Osoby poniżej 15. roku życia mogą korzystać z salki tylko pod nadzorem osoby, która ten próg wiekowy już przekroczyła.

18. Korzystanie z salki w godzinie wyznaczonej służby lub innych obowiązków jest zabronione.

19. Osoby, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków służby liturgicznej (w tym także sprzątania salki i toalety), zaniedbują obowiązki szkolne i domowe czy naruszają obowiązki i zastrzeżenia zawarte w niniejszym Regulaminie, będą miały ograniczone prawo lub nawet całkowity zakaz wstępu do salki w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.

20. W okresie wakacyjnym osoby, które zdeklarowały swą nieobecność na terenie Chorzowa oraz te, które nie podejmują służby liturgicznej w dni nakazane i powszednie, mają absolutny zakaz korzystania z salki w okresie swojej faktycznej czy zdeklarowanej nieobecności.

21. Przebywanie w salce oraz korzystanie ze sprzętu rekreacyjno-wypoczynkowego nie może przeszkadzać innym użytkownikom domu parafialnego.

 

 

 Użytkowanie sprzętu rekreacyjno-wypoczynkowego

 

22. Zabrania się przemieszczania stołów do gry, zwłaszcza stołu bilardowego. Uwaga! Sama próba uniesienia lub przesunięcia stołu bilardowego może spowodować pękniecie jego klejonej, trzyczęściowej kamiennej płyty i zniszczenie przyklejonego do niej sukna. Koszt naprawy takiej usterki jest bardzo wysoki.

23. Stwierdzenie jakichkolwiek usterek lub braków w wyposażeniu salki i sprzętu rekreacyjno-wypoczynkowego należy niezwłocznie zgłosić Księdzu Opiekunowi lub innej osobie upoważnionej do zarządzania kluczami do salki.

24. Zaniedbanie obowiązku, o którym mowa w punkcie 23., spowoduje odpowiedzialność materialną (finansową) po stronie osób, które jako ostatnie korzystały z salki przed stwierdzeniem wspomnianych wyżej usterek i braków.

25. Osoby, które dokonały zniszczenia salki lub jej wyposażenia z powodu niewłaściwego zachowania, rażącego zaniedbania obowiązków lub użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, poniosą odpowiedzialność finansową w wysokości, która wyrządzone szkody pozwoli usunąć.

26. Z odpowiedzialności finansowej są wyłączone te przypadki, które są skutkiem naturalnego zużycia salki i sprzętu w wyniku eksploatacji zgodnej z ich przeznaczeniem oraz z zachowaniem należytej dbałości i ostrożności.

27. Zabrania się siadania na miejscach do tego nieprzeznaczonych, a więc na stołach (także do gry), stolikach i parapetach.

28. Zabrania się stawiania na stołach do gry i na pozostałym sprzęcie rekreacyjno-wypoczynkowym produktów spożywczych, napojów (również w zamkniętych opakowaniach) oraz innych produktów i przedmiotów mogących spowodować zniszczenie lub zabrudzenie.

29. Należy dbać o czystość rąk przy korzystaniu ze sprzętu rekreacyjno-wypoczynkowego.

30. Przed wznowieniem gry po spożyciu jakichkolwiek produktów spożywczych (także napojów) i po każdym skorzystaniu z toalety należy bezwzględnie umyć ręce.

31. Nakładki (biesiadna i do tenisa stołowego) mogą być nałożone na stół bilardowy tylko w obecności osób odpowiedzialnych za klucze do salki. Przed osadzeniem nakładek należy stół bilardowy zabezpieczyć specjalnie przeznaczonym do tego celu pokrowcem.

32. Po skorzystaniu z nakładek należy umieścić je na powrót pod stołem bilardowym w obecności osób odpowiedzialnych za klucze do salki.

33. Po skorzystaniu ze stołu bilardowego należy go oczyścić specjalnie do tego celu przeznaczoną szczotką do sukna i nakryć go pokrowcem dla zabezpieczenia przed zakurzeniem.

34. Po skończonej grze należy wszystkie wykorzystywane przedmioty uporządkować, odłożyć na przeznaczone dla nich miejsce i odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

 

 

Spożywanie produktów spożywczych i innych

 

35. Bezwzględnie zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, innych środków nikotynowych oraz stosowania e-papierosów na terenie domu parafialnego oraz w jego otoczeniu rozumianym jako teren przykościelny.

36. Przyniesione produkty spożywcze (także napoje) należy konsumować tylko w wyznaczonym obrębie salki.

37. Zabrania się spożywania produktów spożywczych (także napojów) w bezpośredniej bliskości stołów do gry i innych przedmiotów przeznaczonych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych.

38. Po posiłku należy po sobie dokładnie posprzątać, a ewentualne odpadki, które mogłyby się zepsuć lub wydawać ostre i nieprzyjemne zapachy, należy niezwłocznie wrzucić do kontenera na zewnątrz domu parafialnego.

 

 

Sprzątanie salki i toalety

 

39. O porządek w salce i toalecie dbają wszyscy członkowie służby liturgicznej.

40. Dyżury sprzątania w salce i toalecie są wyznaczane przez Księdza Opiekuna lub osobę przez Niego upoważnioną.

 

 

Podsumowanie

 

Dbałość o salkę i jej wyposażenie leży w interesie wszystkich członków służby liturgicznej. Troska o wspólne dobro jak o własność prywatną pozwoli długo cieszyć się jego funkcjonalnością.

 

Treść regulaminu zaaprobował w dniu 10 lipca 2017 roku ks. Proboszcz Damian Gajdzik.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

 

            /-/ ks. Andrzej Sacher

            opiekun służby liturgicznej

 

 

Chorzów, dnia 11 lipca 2017 roku

 

 

Aneks

 

Osoby posiadające klucze [mające jedynie dostęp do kluczy] do salki i upoważnione przez Księdza Opiekuna do rozporządzania nimi:

 

1. [Michał Bula] – tel.: 739 410 074

2. Tomasz Bula – tel.: 693 683 015

3. Krzysztof Dubiel – tel.: 509 893 418 

4. Piotr Nowrot – tel.: 694 911 969

5. [Tomasz Nowrot] – tel.: 664 993 228

6. Krzysztof Potyka – tel.: 505 340 515

 

Proszę nie wydzwaniać w sprawie udostępnienia salki.

Stosownie do punktu 8. Regulaminu należy wcześniej skontaktować się z Księdzem Opiekunem, a tylko pod jego nieobecność – z jedną z wyżej wymienionych upoważnionych osób.

 

 

 

Chorzów, dnia 30 sierpnia 2017 roku