Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie
Msze święte:
Dni powszednie: 8:00, 18:00
Niedziele i święta:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00

Nabożeństwa niedzielne: 15:15

Kancelaria parafialna:
Poniedziałek: 16:00 - 17:30
Wtorek: 8:45 - 10:00
Środa: 8:45 - 10:00
Czwartek: 16:00 - 17:30
Piątek: 8:45 - 10:00

Sanktuarium świętego Floriana w Chorzowie

Katecheza dorosłych

Do udziału w katechezie są zaproszeni „dorośli wierzący, którzy spójnie przeżywają swój wybór wiary i szczerze pragną jej pogłębienia” oraz „dorośli, którzy zostali ochrzczeni, lecz oddalili się od wiary” (por. DOK 172, DKKKP 99).

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Spotkania odbywają się w drugie środy miesiąca na probostwie, tuż po zakończeniu wieczornej Mszy Świętej.

 


 

Katechezy prowadzi ks. Dawid Klimera

 


 

 

Tematy katechez są oparte na Katechizmie Kościoła Katolickiego.

 


 

Problematyce związanej z katechizacją w Polsce został poświęcony dokument Konferencji Episkopatu Polski zatytułowany: Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce. Został on przyjęty podczas 313. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łowiczu w dniu 20 czerwca 2001 roku. Część tego dokumentu została poświęcona także katechezie dorosłych:

 

1. Kościół nadal sieje Ewangelię Jezusa na wielkim polu Bożym. Chrześcijanie, wpisani
w najróżnorodniejsze konteksty społeczne, patrzą na świat takimi samymi oczami, jakimi Jezus widział społeczeństwo swojego czasu. Uczeń Jezusa Chrystusa rzeczywiście uczestniczy od wewnątrz w „radości i nadziei, smutku i trwodze ludzi współczesnych” [KDK 1], patrzy na historię ludzką, uczestniczy w niej, nie tylko swoim rozumem, lecz także wiarą [DOK 16].

Katecheza, jako jedna z uprzywilejowanych form posługi słowa w Kościele, głosząc ludziom Dobrą Nowinę o Bożej miłości, jednocześnie aktywnie uczestniczy w procesie wszechstronnego rozwoju człowieka. Nie może więc pomijać szerokiego kontekstu społecznego, kulturowego i politycznego, w którym żyją współcześni chrześcijanie. Jest on bowiem naturalnym miejscem nie tylko rozwoju ich wiary, ale i terenem wielorakiego zaangażowania, poprzez które pragną wypełnić swoje zobowiązania, wynikające
z przyjętych sakramentów chrztu i bierzmowania, na rzecz tworzenia świata bardziej solidarnego i braterskiego. Uczniowie Jezusa są [bowiem] zanurzeni w świecie jako zaczyn [DOK 24]. Powołani do bycia w nim Jego świadkami, stają się czytelnymi znakami prawdy, że zarówno dzieje świata, los człowieka, jak i ludzki wysiłek czynienia sobie ziemię poddaną (zob. Rdz 1,28), znajdują swój najwyższy sens i wypełnienie w Bogu Stwórcy, Ojcu i Panu historii.
(…)

12. (…) W świetle katechetycznych dokumentów Kościoła, katecheza dorosłych pozostaje wciąż najznakomitszą i centralną formą katechezy, ponieważ zwraca się ona do osób wykonujących największe zadania i w ogóle zdolnych do życia według Orędzia Chrześcijańskiego [CT 43]. Stanowi ona także docelową formę katechezy, w tym sensie, że ukierunkowane ku niej powinny być wszystkie pozostałe formy katechezy [Zob. DOK 171] (…). Pilną więc potrzebą jest poszukiwanie takich form i metod katechezy dorosłych, aby zostały wypełnione wszystkie jej założenia, cele i zadania [Zob. DOK 173-176]. Istniejące bowiem grupy i ruchy kościelne, które skupiają osoby dorosłe, jakkolwiek posiadają także charakter katechetyczny, to jednak nie w pełni realizują cele właściwe katechezie dorosłych.
(…)

98. Katecheza dorosłych uznawana jest w dokumentach katechetycznych Kościoła za problem wielkiej wagi i najznakomitszą formę katechezy [Zob. CT 43.] (…). Od dorosłych zależy skuteczność katechezy dzieci i młodzieży. Świat bowiem, w którym młodzi mają żyć i świadczyć o wierze, którą katecheza stara się zbadać i utwierdzić, po większej części znajduje się we władaniu dorosłych, dlatego ich wiara winna być również stale oświecana, wzmacniana i odnawiana, aby przeniknęła całą działalność doczesną, za którą są odpowiedzialni [CT 43].

Katecheza dorosłych świeckich tym różni się od katechezy dzieci i młodzieży, że przyjmuje stan świecki jako ustalone i zdeklarowane miejsce realizacji chrześcijańskiego powołania do świętości [Por. ChL 15]. Stan świecki jest rzeczywistością, która osiąga swój pełny sens dopiero w Chrystusie [Zob. KK 31]. Dla ludzi świeckich staje się polem i narzędziem w realizacji ich powołania chrześcijańskiego.

99. Oddziaływanie katechetyczne wobec dorosłych winno uwzględnić sytuację ich wiary. Dlatego należy wyróżnić następujące grupy osób dorosłych, do których kierowana jest posługa słowa [Zob. DOK 172]:

dorośli wierzący, którzy spójnie przeżywają swój wybór wiary i szczerze pragną jej pogłębienia,

dorośli, którzy zostali ochrzczeni, lecz oddalili się od wiary,

dorośli nieochrzczeni.

Katecheza dorosłych adresowana jest do dwóch pierwszych grup.

100. Wobec katechezy dorosłych wysuwa się następujące zadania [Zob. DOK 175]:

popierać formację i dojrzewanie życia chrześcijańskiego za pomocą pedagogii sakramentalnej, dni skupienia, kierownictwa duchowego,

wychowywać do właściwej oceny w świetle wiary zmian społeczno-kulturowych
w społeczeństwie,

wyjaśniać dzisiejsze problemy religijne i moralne,

wyjaśniać relacje, jakie zachodzą między działaniem doczesnym a eklezjalnym,

rozwijać racjonalne podstawy wiary,

formować do przyjęcia odpowiedzialności w misji Kościoła [Zob. PSPS 29]
i do umiejętności odważnego dawania świadectwa chrześcijańskiego w społeczeństwie
[Zob. PSPP 13; PSPG 47; PSPS 45].

 

Pełny tekst dokumentu:

http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/dokumenty-na-temat-wychowania-i-katechezy/70-polskie-dyrektorium-katechetyczne#_ftn1

 

Wykaz skrótów:

ChL – Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici”.

CT – Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Catechesi tradendae”.

DKKKP – Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce.

DOK – Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji.

KDK – Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”.

KK – Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”.

PSPG – II Polski Synod Plenarny, Kościół wobec życia społeczno-gospodarczego.

PSPS – II Polski Synod Plenarny, Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich.

Rdz – Pismo Święte, Księga Rodzaju.

PSPP – II Polski Synod Plenarny, Kościół wobec rzeczywistości politycznej.